Dennenlaan 119-121 - Zwanenburg

 • 01 Dennenlaan 119-121 Gevel 01a
 • 02 Dennenlaan 119-121 Gevel 01b
 • 03 Dennenlaan 119-121 Omgeving 01a
 • 04 Dennenlaan 119-121 Omgeving 01b
 • 05 Dennenlaan 119-121 Omgeving 01c
 • 06 Dennenlaan 119-121 Omgeving 01e
 • 07 Dennenlaan 119-121 Omgeving 01f
 • appartement_117328545 - Dennenlaan 121
 • 08 Dennenlaan 119-121 Bedrijfsruimte 01a
 • 09 Dennenlaan 119-121 Bedrijfsruimte 01b
 • 16 Dennenlaan 119-121 Bedrijfsruimte 01i
 • 14 Dennenlaan 119-121 Bedrijfsruimte 01g
 • 15 Dennenlaan 119-121 Bedrijfsruimte 01h
 • 12 Dennenlaan 119-121 Bedrijfsruimte 01e
 • 11 Dennenlaan 119-121 Bedrijfsruimte 01d
 • 13 Dennenlaan 119-121 Bedrijfsruimte 01f
 • 10 Dennenlaan 119-121 Bedrijfsruimte 01c
 • 20 Dennenlaan 119-121 Bergruimte 01
 • 26 Dennenlaan 119-121 natteruimte 01
 • 27 Dennenlaan 119-121 Toilette - Natte ruimte 02
 • appartement_117629064 - Dennenlaan 119
 • 18 Dennenlaan 119-121 Bedrijfsruimte 02b
 • 17 Dennenlaan 119-121 Bedrijfsruimte 02a
 • 21 Dennenlaan 119-121 Bergruimte 02
 • 22 Dennenlaan 119-121 Kantoor 01
 • 23 Dennenlaan 119-121 Kantoor 02
 • 28 Dennenlaan 119-121 Toilette 01
 • kelder_117629067 - Dennenlaan 119
 • 25 Dennenlaan 119-121 Kelderruimte 01b
 • 24 Dennenlaan 119-121 Kelderruimte 01a

Te huur Huurprijs € 2.500 per maand exclusief BTW
Gebruiksoppervlak: 165 + 70 m² Bouwperiode: 1967

Te huur @Zwanenburg Dennenlaan 119-121

Representatieve en multifunctionele bedrijfsruimte op zichtlocatie in het hart van Zwanenburg!
Gelegen aan “de Kom” in de belangrijkste winkelstraat en uitstekend bereikbaar met het OV, de auto (gratis parkeren in de blauwe zone), te fiets en te voet. Deze bedrijfsruimte beschikt totaal over circa 164
m² winkelruimte en circa 70 m² kelderruimte en is per direct beschikbaar.

Indeling

Begane grond:

Entree, tochtportaal met entree naar open multifunctionele ruimte bijvoorbeeld deels geschikt als etalage, maar ook als kantoorruimte, winkelruimte, ontvangstruimte of iets soortgelijks. Tevens beschikt het over een keukenblok en een toilet.

Kelder:

Multifunctionele kelderruimte van circa 70 m², bijvoorbeeld geschikt als archiefruimte, opslag of kantoor.

Het te verhuren object maakt onderdeel uit van een verhuurde vastgoedbelegging in Zwanenburg aan “de Kom” in de belangrijkste winkelstraat (Dennenlaan in het centrum van het dorp met voldoende gratis parkeergelegenheid “blauwe zone”. voor de deur aan de openbare weg en in de directe omgeving .

 

Overige informatie:

De Dennenlaan 119 heeft circa 165 m² winkelruimte en circa 70 m² kelderruimte. Ter indicatie hebben we een meetrapport en plattegronden laten opmaken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


Ligging:

Het pand is gelegen in het winkelgebied van Zwanenburg dat centraal is gesitueerd tussen Haarlem en Amsterdam nabij de uitvalswegen.


Voorzieningen:

 • Nutsvoorzieningen : Elektra, water, riolering en voorbereiding telecommunicatie;
 • Verwarming : Centrale verwarming middels blokverwarming (bijdrage voorschot servicekosten);
 • Elektrotechniek : Elektrische installatie;

 

 

Bereikbaarheid:

Het object is gelegen in Zwanenburg, nabij Halfweg. Ontsluiting via Haarlemmerweg naar A9, A5 en A10. Het object heeft voldoende openbare parkeergelegenheid.


Opleveringsniveau:

Het object wordt in de huidige staat opgeleverd.


Beschikbaarheid:

Het pand is in overleg beschikbaar.


Huurprijs:

• Huurprijs € 2.500,00 per maand, exclusief BTW, gas, water, elektra en servicekosten.
• Per maand bij vooruitbetaling te voldoen.
• Aanvaarding in overleg.
• BTW is van toepassing. De huurder verklaart dat de activiteiten blijvend voor minimaal 90% uit BTW belastte prestaties bestaat.
• De servicekosten zijn nog nader te bepalen.

VVE
De appartementsrechten maken deel uit van de Vereniging van Eigenaren Esdoornlaan 2-48, Dennenlaan 113-129 te Zwanenburg, bestaande uit 24 woningen en 7 winkels.

Huurcontract:
Conform het standaardmodel van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ).

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks gewijzigd op basis van de wijziging van het kalenderjaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens, op de meest recente tijdsbasis vastgesteld gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn:
Huurtermijn in overleg.

Bestemmingen:
Bestemmingsplan: detailhandel, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, horeca-activiteiten tot en met categorie 2 zoals opgenomen in de bij dit plan behorende Staat van Horeca-activiteiten.

Betalingen:
Huur en BTW bij automatische betaling per maand vooruit.

Waarborgsom:

Drie maanden huur vermeerderd met BTW, dan wel een bankgarantie voor hetzelfde bedrag en geldend tot de laatst genoemde verlengingsdatum in het huurcontract.

Voorbehoud:

Overeenstemming, zal onder voorbehoud van toestemming opdrachtgever zijn. Opdrachtgever behoudt zich, zonder opgave van reden, het recht voor een overeenkomst meteen huur kandidaat te weigeren.

Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en/of wij niet gebonden, ook niet voor het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

De opdracht:

Op deze opdracht zijn de Voorwaarden van de NVM van toepassing. Tevens verwijzen wij hiervoor naar onze eigen website.

Bezichtiging:

Bezichtiging is uitsluitend mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen via email op info@onkenhoutmakelaars.nl of telefonisch via 020-659.22.63.

Toelichtingsclausule Meetinstructie / Explanation clause Measurement instruction

Toelichtingsclausule Meetinstructie / Explanation clause Measurement instruction   Bij de verkoop van dit object is onderstaande bepaling van toepassing. Zodra een gegadigde, koper wordt, verklaart hij met het aangaan van de overeenkomst bekend te zijn met deze bepaling. Indien door verkoper gewenst kan onderstaande bepaling worden opgenomen in de op te maken koopakte.   De makelaar heeft (via en namens zijn verkoper) de NEN-2580 meting uitbesteed aan een externe, professionele en gespecialiseerde partij en hiermee beoogd de koper zo goed als mogelijk te informeren over de juiste maten van het object. Desalniettemin zijn de (eventuele maten in de) plattegronden slechts een indicatie van de werkelijkheid en kunnen afwijken van de feitelijke situatie.   Toelichtingsclausule Meetinstructie De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.   Op basis van deze Toelichtingsclausule komen partijen overeen dat na de levering te ontdekken afwijkingen in de maten voor rekening en risico van koper zijn.   Indien koper wenst, kan hij in zijn bieding een ontbindende voorwaarde voor een "eigen" NEN-2580 meting opnemen.   Explanation clause Measurement instruction   The following provision applies to the sale of this item. As soon as a candidate becomes a buyer, he declares to be familiar with this provision when entering into the agreement. If desired by the seller, the following provision may be included in the purchase deed to be drawn up.   The broker has (through and on behalf of his seller) outsourced the NEN-2580 measurement to an external, professional and specialized party and aims to inform the buyer as well as possible about the correct dimensions of the object. Nevertheless, the (possible dimensions in the) floor plans are only an indication of reality and may deviate from the actual situation.   Explanation clause Measurement instruction   The Measurement instruction is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement for giving an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement.   On the basis of this Explanation Clause, the parties agree that deviations in the dimensions to be discovered after delivery are for the account and risk of the buyer.   If the buyer wishes, he can include in his bid a resolutive condition for an "own" NEN-2580 measurement.

Asbestclausule / Asbestos clause

Asbestclausule / Asbestos clause   Bij de verkoop van dit object is onderstaande bepaling van toepassing. Zodra een gegadigde, koper wordt, verklaart hij met het aangaan van de overeenkomst bekend te zijn met deze bepaling. Indien door verkoper gewenst kan onderstaande bepaling worden opgenomen in de op te maken koopakte.   Asbestclausule Het is verkoper niet bekend dat in/of om het object asbest of asbesthoudende materialen aanwezig zijn of verwerkt zijn. Overigens geeft dit geen volledige zekerheid. In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/ materialen aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking van dit artikel in de nog op te maken koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico van koper. Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden. Indien koper meer informatie wenst over aanwezige asbest, is het uiteraard mogelijk, dat hij voor eigen risico en rekening in overleg met de verkoper en/of zijn makelaar een onderzoek kan laten uitvoeren.   Op basis van deze asbestclausule komen partijen overeen dat de kosten van verwijdering, sanering en/of bijbehorende maatregelen van na de levering te ontdekken asbest of asbesthoudend materiaal voor rekening en risico van koper zijn     Asbestos clause   When selling this object, the following provision applies. As soon as a candidate becomes a buyer, he declares that he is aware of this provision when entering into the agreement. If the seller wishes, the following provision can be included in the deed of sale to be drawn up.   Asbestos clause The seller is not aware that asbestos or asbestos-containing materials are present or processed in / or around the object. Incidentally, this does not provide complete certainty. The immovable property may contain asbestos-containing substances / materials. If these are removed, the buyer must take measures and provisions that the legislation prescribes. Buyer declares to be aware of this legislation and accepts all liability and consequences that may arise from the presence of asbestos and / or the removal of asbestos from the immovable property. Contrary to this article in the deed of sale still to be drawn up and Article 7:17 paragraph 1 and 2 of the Dutch Civil Code, the partial or complete absence of one or more properties of the immovable property for normal and special use and any other failure to respond of the matter to the agreement as a result of the presence of any asbestos in any composition and / or at any place whatsoever at the expense and risk of the buyer. This has been taken into account when determining the purchase price. If the buyer wishes more information about the asbestos present, it is of course possible that he can have an investigation carried out at his own risk and expense, in consultation with the seller and / or his broker.   On the basis of this asbestos clause, the parties agree that the costs of removal, remediation and / or associated measures of asbestos or materials containing asbestos to be discovered after delivery are for the account and risk of the buyer.

Zwanenburg

Zwanenburg is een dorp in de gemeente Haarlemmermeer, in de Nederlandse provincie Noord-Holland met (in 2011) 7.570 inwoners.

Zwanenburg vormt feitelijk een dubbeldorp met Halfweg, dat tot de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude behoort. Het dorp Zwanenburg is in 1913 vernoemd naar het huis Swanenburg in Halfweg, dat eertijds dienst deed als gemeenlandshuis van Rijnland. Later werd hierin de suikerfabriek Holland, nog later CSM, gevestigd. De Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder scheidt de beide dorpen, die door enkele bruggen worden verbonden. Dit zijn: de brug Halfweg (eigenlijk naamloos) die de dorpskernen verbindt (tussen de Dennenlaan en de Oranje Nassaustraat), de Weerenbrug (tussen de Weerenweg in Zwanenburg West en de Haarlemmerstraatweg) en de Bietenbrug (fietsbrug van de Domineeslaan naar Sugar City).

De volgende wijken worden onderscheiden: Zwanenburg Zuid, Zwanenburg Noordoost en Zwanenburg West.

Zwanenburg dankt zijn bestaan aan de vestiging van landarbeiders na de drooglegging van Haarlemmermeer. Deze mensen bouwden hun huizen onderaan de dijk op de goedkopere gronden. De ontwikkeling van Zwanenburg is niet los te zien van die van Halfweg. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog vond er een uitbreiding plaats van het dorp, en in de jaren 60 werd Zwanenburg nog verder uitgebreid.[1]

Zwanenburg ligt onder de aanvliegroute van de Zwanenburgbaan en Polderbaan van de Luchthaven Schiphol.

Aan de zuidkant van het dorp is een park van 35 hectare aangelegd, tussen de Ringvaart (Lijnderdijk), Westrandweg, IJweg (N519) en Olmenlaan. Het gebied van het voormalige buitenzwembad vormt de entree vanaf de Lijnderdijk. Park Zwanenburg werd in 2010 geopend.

Bron: Wikipedia

Locatie