Nieuwemeerdijk 426 - Badhoevedorp

 • 01 Nieuwemeerdijk 426 voorgevel 01a
 • 02 Nieuwemeerdijk 426 straatbeeld 01a
 • 03 Nieuwemeerdijk 426 plattegrond bg
 • 04 Nieuwemeerdijk 426 bg 3d
 • 05 Nieuwemeerdijk 426 hal 01a
 • 06 Nieuwemeerdijk 426 hal 01b
 • 07 Nieuwemeerdijk 426 hal 01c
 • 08 Nieuwemeerdijk 426 hal 01d
 • 09 Nieuwemeerdijk 426 hal 01e
 • 10 Nieuwemeerdijk 426 hal 01f
 • 11 Nieuwemeerdijk 426 hal 01g
 • 12 Nieuwemeerdijk 426 hal 02a
 • 13 Nieuwemeerdijk 426 hal 02b
 • 13 Nieuwemeerdijk 426 hal 02c
 • 14 Nieuwemeerdijk 426 hal 02d
 • 15 Nieuwemeerdijk 426 hal 03a
 • 16 Nieuwemeerdijk 426 hal 03b
 • 17 Nieuwemeerdijk 426 hal 03c
 • 18 Nieuwemeerdijk 426 hal 03d
 • 19 Nieuwemeerdijk 426 entree
 • 20 Nieuwemeerdijk 426 plattegrond 1e verd
 • 21 Nieuwemeerdijk 426 1e verd 3d
 • 22 Nieuwemeerdijk 426 hal
 • 23 Nieuwemeerdijk 426 kantoor 01a
 • 24 Nieuwemeerdijk 426 toilet 01a
 • 25 Nieuwemeerdijk 426 toilet 02a
 • 26 Nieuwemeerdijk 426 kantoor 02a
 • 27 Nieuwemeerdijk 426 hal 01a
 • 28 Nieuwemeerdijk 426 hal 01b
 • 29 Nieuwemeerdijk 426 hal 01c
 • 30 Nieuwemeerdijk 426 hal 01d
 • 31 Nieuwemeerdijk 426 kamer
 • 32 Nieuwemeerdijk 426 achtergevel 01a
 • 33 Nieuwemeerdijk 426 voorgevel 01b
 • 34 Nieuwemeerdijk 426 omgeving

Te huur Huurprijs € 9.000 per maand exclusief BTW
Gebruiksoppervlak: 1862 m²Inhoud: 9230 m³Kamers: 6 Bouwperiode: 1981

Te huur @Badhoevedorp Nieuwemeerdijk 426

(English translation below)

 

Multifunctionele bedrijfsruimte van in totaal circa 1540 m² BVO (1770 m² VVO) onder meer verdeeld over twee geschakelde loodsen, zes kantoorruimtes en veel opslag, gelegen op een kleinschalig bedrijventerrein aan de rand van Badhoevedorp, grenzend aan Schiphol-Oost en nabij Schiphol-Rijk.

 

Indeling:

Centrale entree/hal (circa 30 m²) met trappenhuis en entree naar onder meer:

Het kantoorgedeelte met:

– een berging van circa 11 m²

– toiletgroepen van samen circa 19 m²

– een kantoor van circa 12 m²

– een kantoor van circa 49 m²

– een kantoor van circa 14 m²

– een stookruimte van circa 12 m²

 

Het bedrijfsgedeelte met:

Bedrijfshal/opslagloods: (circa 1.149 m²) met onder meer:

– een loods van circa 828 m² (hoogte circa 7,00 m) met een overhead deur

– een aansluitende loods van circa 320 m² met twee schuifdeuren

 

Verdieping

Het kantoorgedeelte op de verdieping (circa 153 m²) met:

– een overloop van circa 26 m²

– een berging van circa 26 m²

– een kantoor van circa 10 m²

– een kantoor van circa 57 m²

– een kantoor van circa 19 m²

– een berging van circa 27 m²

 

Huurprijs:

Huurprijs € 9.000,– per maand, te vermeerderen met de omzetbelasting en exclusief gas, water, elektra

Servicekosten € 150,– per maand, te vermeerderen met de omzetbelasting

De huurprijs vermeerderd met de omzetbelasting dient per kwartaal betaald te worden.

 

For rent @Badhoevedorp Nieuwemeerdijk 426

 

Multi-functional business space totaling approximately 1540 m² GLA (1770 m² VVO), spread over two linked sheds, six office spaces and a lot of storage, located on a small business park on the edge of Badhoevedorp, adjacent to Schiphol-Oost and close to Schiphol-Rijk.

 

Layout:

Central entrance / hall (approximately 30 m²) with staircase and entrance to include:

The office area with:

– a storage room of approximately 11 m²

– toilet groups of approximately 19 m² together

– an office of approximately 12 m²

– an office of approximately 49 m²

– an office of approximately 14 m²

– a boiler room of approximately 12 m²

 

The business area with:

Industrial building / warehouse: (approx. 1.149 m²) including:

– a warehouse of approximately 828 m² (height approx. 7.00 m) with an overhead door

– a connecting warehouse of approximately 320 m² with two sliding doors

 

Floor

The office area on the first floor (approximately 153 m²) with:

– an overflow of approximately 26 m²

– a storage room of approximately 26 m²

– an office of approximately 10 m²

– an office of approximately 57 m²

– an office of approximately 19 m²

– a storage room of approximately 27 m²

 

Rental price:

Rental price € 9.000, – per month, to be increased with the sales tax and excluding gas, water, electricity

Service costs € 150, – per month, to be increased with the sales tax

The rent plus the sales tax must be paid quarterly.

Ligging:

Gelegen aan de dijk langs de Ringvaart om de Haarlemmermeer tussen Badhoevedorp en Schiphol-Oost en tegenover het Amsterdamse Bos en met op het terrein diverse kleinschalige bedrijven en langs de dijk veelal grote en kleine woonhuizen.

 

Bereikbaarheid:

Het object is erg goed bereikbaar, aangezien het gelegen is nabij de afslag Aalsmeer naast Schiphol-Oost en vlakbij Schiphol-Rijk met een optimale verbinding met de rijkswegen A9 in de richting Haarlem, Amsterdam en Utrecht, de A4 in de richting Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De luchthaven Schiphol is dus binnen enkele minuten uitstekend bereikbaar. De locatie is daardoor goed bereikbaar. Toegang is mogelijk 24 uur per dag

 

Opleveringsniveau:

De bedrijfsunit wordt leeg en ontruimd opgeleverd. De aanwezige stellingen in het pand kunnen worden overgenomen. Alle voorzieningen als elektra, gas, water en telefoon/kabel zijn aanwezig.

 

Onderhoud:

Het object is in goede staat van onderhoud.

 

Voorzieningen:

- Overhead deur;

- Entree deuren naar hal en kantoren;

- Diverse ramen;

- Twee cv-ketels;

- Twee toiletruimten

- Lichtarmaturen;

 

Bouwaard en constructie:

Het bedrijfsgedeelte heeft gemetselde gevels, stalen damwandprofiel dak met enige isolatie, houten kozijnen, ramen  en deuren.

 

Beschikbaarheid:

Het object is per direct beschikbaar.

 

Bestemming:

Recent in gebruik geweest als opslagruimte. Voor meer informatie:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?postcode=1171nz&huisnummer=426

Handel en/of reparatie van motorvoertuigen is niet toegestaan.

 

Huurcontract:

Het betreft hier een tijdelijke onderhuur, waarbij het de intentie is van de onder)verhuurder om de lopende huurovereenkomst over te nemen. Deze loopt nog door tot 31 januari 2021. De (onder)verhuurder staat open voor andere huurvoorstellen.

 

Huurprijsaanpassing:

De huur zal jaarlijks (per 1 februari) worden gewijzigd op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle

huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast.

 

De huurprijs wordt niet gewijzigd indien een indexering van de huurprijs leidt tot een lagere huurprijs dan de laatst geldende. Die laatst geldende huurprijs blijft ongewijzigd, totdat bij een volgende indexering het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast hoger is dan het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de laatste huurprijsaanpassing heeft plaatsgevonden. Als dan worden bij die huurprijswijziging de indexcijfers van de in de vorige zin bedoelde kalendermaanden gehanteerd.

 

Voorbehoud:

Overeenstemming, zal onder voorbehoud van toestemming opdrachtgever zijn.

Opdrachtgever behoudt zich, zonder opgave van reden, het recht voor een overeenkomst meet een kandidaat te weigeren.

De informatie in deze brochure is geheel vrijblijvend en de gegeven afmetingen zijn indicatief. Aan de inhoud hiervan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Bankgarantie

De bankgarantie voor deze transactie bedraagt € 27.000,--.

Aanvaarding:
In overleg, per direct is mogelijk

 

Voorbehoud:

Overeenstemming, zal onder voorbehoud van toestemming opdrachtgever zijn. Opdrachtgever behoudt zich, zonder opgave van reden, het recht voor een overeenkomst met een kandidaat te weigeren.

 

De informatie in deze brochure is geheel vrijblijvend en de gegeven afmetingen zijn indicatief. Aan de inhoud hiervan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Location:

Located on the dike along the Ringvaart to the Haarlemmermeer between Badhoevedorp and Schiphol-Oost and opposite the Amsterdamse Bos and with on the site several small-scale companies and along the dike mostly large and small houses.

 

Accessibility:

The object is easily accessible, since it is located near the Aalsmeer exit next to Schiphol-Oost and close to Schiphol-Rijk with an optimal connection to the A9 motorway in the direction Haarlem, Amsterdam and Utrecht, the A4 in the direction of The Hague, Rotterdam and Amsterdam. Schiphol Airport is therefore easily accessible within a few minutes. The location is therefore easily accessible. Access is possible 24 hours a day

 

State of delivery:

The business unit is delivered empty and cleared. The existing racks in the building can be taken over. All facilities such as electricity, gas, water and telephone / cable are available.

 

Maintenance:

The object is in good condition.

 

Services:

- Overhead door;

- Entrance doors to hall and offices;

- Various windows;

- two central heating boilers;

- Two toilet rooms

- Light fixtures;

- Floor loading if construction is permitted, indication is 300 kg / m²

 

Building and construction:

The business area has brick facades, steel sheet piling roof with some insulation, wooden window frames, windows and doors.

 

Availabilty:

The object is available immediately.

 

Destination:

Recently used as storage space. For more information:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?postcode=1171nz&huisnummer=426

Trade and / or repair of motor vehicles is not permitted.

 

Lease agreement:

This concerns a temporary sublease, where it is the intention of the sub-lessor to take over the current lease agreement. This will continue until January 31, 2021. The (sub) landlord is open to other rental proposals.

 

Rental price adjustment:

The rent will be changed annually (per 1 February) on the basis of the change in the monthly price index according to the consumer price index (CPI) series all

households (2006 = 100), published by the Central Bureau of Statistics (CBS). The modified rental price is calculated according to the formula: the changed rental price is equal to the current rental price on the change date, multiplied by the index of the calendar month which is four calendar months for the calendar month in which the rent is adjusted, divided by the index of the calendar month that is sixteen calendar months for the calendar month in which the rent is adjusted.

 

The rent is not changed if an indexation of the rent results in a lower rent than the last applicable. The last applicable rent remains unchanged, until the index of the calendar month that is four calendar months for the calendar month in which the rent is adjusted is higher than the index of the calendar month that is four calendar months for the calendar month in which the last rent adjustment took place. . If then the index figures of the calendar months referred to in the previous sentence are used for that rent change.

 

Reservation:

Agreement will be client subject to permission.

The client reserves the right, without giving any reason, to agree on an agreement to refuse a candidate.

The information in this brochure is entirely free of obligation and the given dimensions are indicative. No rights can therefore be derived from the contents thereof.

 

Bank guarantee

The bank guarantee for this transaction is € 27.000,--.

 

Toelichtingsclausule Meetinstructie

Bij de verkoop van dit object is onderstaande bepaling van toepassing. Zodra een gegadigde, koper wordt, verklaart hij met het aangaan van de overeenkomst bekend te zijn met deze bepaling. Indien door verkoper gewenst kan onderstaande bepaling worden opgenomen in de op te maken koopakte. De makelaar heeft (via en namens zijn verkoper) de NEN-2580 meting uitbesteed aan een externe, professionele en gespecialiseerde partij en hiermee beoogd de koper zo goed als mogelijk te informeren over de juiste maten van het object. Desalniettemin zijn de (eventuele maten in de) plattegronden slechts een indicatie van de werkelijkheid en kunnen afwijken van de feitelijke situatie. Toelichtingsclausule Meetinstructie De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Op basis van deze Toelichtingsclausule komen partijen overeen dat na de levering te ontdekken afwijkingen in de maten voor rekening en risico van koper zijn. Indien koper wenst, kan hij in zijn bieding een ontbindende voorwaarde voor een "eigen" NEN-2580 meting opnemen.

Badhoevedorp

Badhoevedorp is een dorp in de gemeente Haarlemmermeer in de Nederlandse provincie Noord-Holland met in 2011 12.044 inwoners. Het dorp wordt door de ringvaart gescheiden van het oude dorp Sloten, sinds 1921 deel van de gemeente Amsterdam. De Sloterbrug verbindt sinds 1897 beide dorpen met elkaar. Voorts zijn er de Oude Haagsebrug en de Lijnderbrug die een verbinding vormen met Amsterdam-Nieuw-West. Langs de ringvaart komt men in het noordwesten over de Akerdijk bij het dorp Lijnden, in het zuidoosten over de Nieuwemeerdijk bij de buurtschap Nieuwe Meer.

Badhoevedorp is genoemd naar de modelboerderij de Badhoeve van Jacob Paulus Amersfoordt, burgemeester van Haarlemmermeer. Deze in 1854 gebouwde boerderij was weer vernoemd naar een strandje aan het destijds Haarlemmermeer op de plek waar later het niet meer bestaande Akerbad stond in Sloten waar een badgelegenheid was. Deze boerderij trok al spoedig na de bouw de aandacht vanwege de revolutionaire landbouwmethoden. Onder andere koningin Sophia heeft de boerderij nog bezocht.

Aanvankelijk was Badhoevedorp niet veel meer dan een paar huizen om de modelboerderij “de Badhoeve” aan de ringdijk van de Haarlemmermeer, maar vanaf de jaren ’30 werd het dorp uitgebreid als tuindorp bij Amsterdam. Zo kon aan de werknemers van het nabijgelegen Schiphol huisvesting worden geboden. De nieuwe bevolking was voor de overgrote meerderheid afkomstig uit de stad. Dit, en de nabijheid van Amsterdam, zullen de oorzaak zijn dat Badhoevedorpers zich ook nu nog meer verbonden voelen met de stad dan met Haarlemmermeer. Van eind jaren dertig tot begin jaren zeventig was het dorp het grootste van de Haarlemmermeer.

In 1936 werd de naam van het dorp officieel door de Haarlemmermeerse gemeenteraad vastgesteld als Badhoevedorp. Voor die tijd stond het bekend als Badhoevebuurt.

De oorspronkelijke modelboerderij de Badhoeve werd in 1990/’91 gesloopt.

Badhoevedorp is gelegen in de gemeente Haarlemmermeer en is grenzend aan de westzijde van Amsterdam. Badhoevedorp is gelegen in de voormalige Haarlemmermeer polder, welke halverwege de negentiende eeuw definitief werd drooggelegd. Vanaf die tijd draaide de economie veelal om de agrarische sector.

Na de tweede wereldoorlog veranderde dat al vrij snel. Schiphol groeide door tot een belangrijke luchthaven en een belangrijke werkgever. Hierdoor ontstond een explosieve uitbreiding van economische activiteiten rondom Schiphol. Een groot gedeelte van de meer dan 11.000 inwoners van Badhoevedorp, werken dan ook in deze regio en wonen tevreden dicht bij, hebben er het gemak van, zonder dat de vliegtuigen over het dorp vliegen.

Wijken

Badhoevedorp omvat de volgende wijken: Bouwlust, Noordwest, Zuid-centrum, en Noordoost. Deze namen zijn niet bij de bewoners bekend. Er zijn informele wijknamen die wat gangbaarder zijn, zoals het Groene Dakendorp, alwaar de dure villa’s inderdaad groene daken hebben, en de Vogelbuurt, alwaar de straten naar bekende vliegtuigen van de KLM uit de jaren dertig vernoemd zijn (en die waren op hun beurt weer naar vogels vernoemd).

Verkeer en vervoer

Van 8 augustus 1967 tot 10 april 2017 liep de autosnelweg A9 dwars door het dorp. Na jaren plannen om deze rijksweg ten zuiden van Badhoevedorp om te leggen werd deze wijziging definitief na een besluit in de gemeenteraad van Haarlemmermeer op 20 oktober 2005. Na een in 2007 begonnen inspraakronde werd op 24 april 2012 het definitieve tracébesluit getekend door verkeersminister Schultz van Haegen. Eind 2012 deed de Raad van State uitspraak over eventueel ingesteld beroep. In het najaar van 2013 werd een start gemaakt met de bouw.

Op 17 en 19 december 2016 werd de nieuwe rijbaan in de richting Amstelveen (linkerrijbaan) in gebruik genomen. In april 2017 volgde de omlegging in de richting Haarlem (rechterrijbaan). Op 10 april 2017 reed de laatste auto de andere kant op. Aansluitend hierop voorziet het ‘Masterplan Badhoevedorp in de bouw van nieuwe woningen op de plaats van de oude snelweg.

Aan de zuidoostkant van Badhoevedorp kruisen autosnelwegen A9 en A4 bij het knooppunt Badhoevedorp. Langs Badhoevedorp loopt tevens de provinciale weg N232, lokaal beter bekend als de Schipholweg.

Langs het dorp loopt een spoorlijn maar deze heeft er geen station. Connexxion buslijnen 145 en 195 doen het dorp wel aan. Buslijn 194 van het Schiphol Sternet en 356 van R-net hebben langs de rand van het dorp een halte.

Industrie en nijverheid

Badhoevedorp kent twee grote industrieterreinen, waar vooral bedrijven gevestigd zijn en geen fabrieken: de Jan van Gentstraat en het industrieterrein aan de Schipholweg. Het winkelcentrum van Badhoevedorp bevindt zich aan de Sloterweg en het Lorentzplein.

Scholen

Badhoevedorp heeft enkele basisscholen, te weten de:

Burgemeester Amersfoordtschool (openbaar),

G.Th. Rietveldschool (Daltononderwijs),

Dr. Plesmanschool (rooms-katholiek)

Oranje-Nassauschool (protestants-christelijk).

Voor het vervolgonderwijs is men sedert de verplaatsing van het Haarlemmermeer Lyceum aangewezen op Amsterdam, Haarlem, Hoofddorp of Amstelveen.

Kerken

Badhoevedorp heeft twee kerken: de rooms-katholieke HH. Engelbewaarderskerk en de Pelgrimskerk behorend aan de gemeente Badhoevedorp/Lijnden van de Protestantse Kerk in Nederland. De Pelgrimskerk is de voormalige Gereformeerde Kerk. De hervormde Immanuelkerk heeft begin 21e eeuw moeten wijken voor appartementen.

Sport

In Badhoevedorp zijn verschillende sportverenigingen actief. Dit zijn:

R.K.S.V. Pancratius (voetbal)

SC Badhoevedorp (voetbal, honkbal, softbal)

Kombij Sport (volleybal, atletiek, tafeltennis)

TV Badhoevedorp (tennis)

KV Badhoevedorp (korfbal)

ZV de Waterwolf (zwemsport, waterpolo, duiken)

BC Badhoevedorp (badminton)

Kringroep den Aemstelle (hondensport)

Badhoevese Bridgeclub (kaarten)

Net over de brug van Badhoevedorp in Amsterdam-Sloten is hockeyclub Xenios

Scoutinggroepen

Buiten de sportverenigingen telt Badhoevedorp ook twee scoutinggroepen, te weten:

Leeghwatergroep (waterscouting)

Lady Baden Powell (landscouting voor meisjes)

Conclusie

Deze charmante woning ligt op goede afstand van het centrum, waar diverse leuke winkels van hoge kwaliteit en met nog echte service en kennis zich bevinden. Het dorp heeft drie supermarkten en twee banken en een openbare bibliotheek. Er zijn goede gerenommeerde scholen, diverse sport- en recreatievoorzieningen, ouderenvoorzieningen, speelvoorzieningen en veel groen.

Kortom een prettige leefomgeving dicht bij het centrum van Amsterdam, Haarlem of Hoofddorp, nabij het Amsterdamse bos en aan het water van de ringvaart en de Nieuwe Meer.

Badhoevedorp heerlijk om te wonen.                        

Bron: Wikipedia

Locatie