Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer en privacyverklaring


Disclaimer

Onkenhout Makelaars BV. is niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die op deze internetpagina’s vermeld staat. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Onkenhout Makelaars heeft alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vastgelegd.Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
Voor meer informatie leest u hier onze privacy verklaring en onze disclaimer, welke op verzoek naar uw toegezonden kunnen worden.

Privacyverklaring

Deze website en uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan Onkenhout Makelaars BV eigenaar is

Koppelingen naar andere websites, welke niet van Onkenhout Makelaars BV zijn

De websites van Onkenhout Makelaars BV kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Onkenhout Makelaars BV. Onkenhout Makelaars BV heeft geen zeggenschap over deze sites, noch over hun privacymaatregelen. Deze kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Onkenhout Makelaars BV. Wij ondersteunen geen andere websites en laten ons daar niet over uit. De persoonsgegevens die verstrekt worden aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van Onkenhout Makelaars BV. We adviseren eerst het privacybeleid van andere bedrijven door te nemen, voordat persoonsgegevens aan derden verstrekt gaan worden. Specifieke bedrijven kunnen eventueel persoonlijke details aan Onkenhout Makelaars BV verstrekken. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

Pagina’s opvragen

De informatie die Onkenhout Makelaars BV van u verzamelt, is afhankelijk van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de site van Onkenhout Makelaars BV worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daar uitdrukkelijk om verzoekt.

Bij uw bezoek aan de Onkenhout Makelaars BV-website worden per opgevraagde pagina standaardgegevens verzameld en opgeslagen zoals de datum en tijd waarop de pagina is opgevraagd, het IP-adres van de gebruiker die de pagina opvraagt, de browser van de gebruiker etc. De hierna genoemde gegevens worden uitsluitend gebruikt om de deze website beter af te stemmen op de behoefte van gebruikers en de dienstverlening aan u te optimaliseren.

Datum

De datum waarop de pagina is opgevraagd.

Tijd

De tijd waarop de pagina is opgevraagd.

Client IP-adres

Het IP-adres waarmee u toegang tot de server heeft gekregen.

Netwerkdomeinnaam

De naam van het netwerkdomein die eventueel door de internetprovider aan uw internet account is toegewezen.

Servicenaam

De internet-service die op uw computer is uitgevoerd.

Servernaam

De naam van de server waar de logboekvermelding is gegenereerd.

Server IP-adres

Het IP-adres van de server waar de logboekvermelding is gegenereerd.

Serverpoort

Het poortnummer waarmee uw computer was verbonden.

Methode

De actie die is uitgevoerd (bijvoorbeeld een GET-opdracht).

URI-stam

De bron waartoe toegang is verkregen: bijvoorbeeld een HTML-pagina, een PDF-document, een CGI-programma of een script.

URI-query

De eventuele query die is uitgevoerd.

HTTP-status

De status van de actie in HTTP-termen.

OS-status

De status van de actie in termen die door het OS worden gebruikt.

Verzonden bytes

Het aantal bytes dat door de server is verzonden.

Ontvangen bytes

Het aantal bytes dat door de server is ontvangen.

Gebruikte tijd

De tijdsduur van de actie.

Protocolversie

De protocolversie (HTTP, FTP) die is gebruikt. Voor HTTP is dit HTTP 1.0 of HTTP 1.1.

Gebruikersagent

De browser die door u is gebruikt.

Cookie

De inhoud van een eventueel verzonden of ontvangen cookie.

Verwijzende URL

De URL die u naar de huidige URI heeft verwezen

Cookies

Op deze website wordt geen informatie verzameld door gebruikmaking van cookies, tenzij dit expliciet wordt meegedeeld. Een cookie is een klein configuratiebestand dat websites kunnen plaatsen op de harde schijf van de computer van een bezoeker, waarin gegevens m.b.t. de betreffende website worden opgeslagen. Een cookie kan geen informatie van de harde schijf van de bezoeker halen, of schade aanrichten aan de computer van de bezoeker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Hiervoor dient u slechts een simpele wijziging in de instellingen van uw internet browser te maken. Let wel: het uitschakelen van deze cookies vermindert uw surfgemak omdat u formulieren niet meer automatisch door uw browser kunt laten aanvullen.

Statistieken bezoekers

Onkenhout Makelaars BV gebruikt pixels,JPEG bestanden, om haar activiteiten te ondersteunen en te meten. Deze bestanden worden door onze website-supplier geleverd. De verkregen informatie is anoniem en kan niet gebruikt worden voor persoonlijke identificatie. Het bevat niet uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres.

Persoonlijke gegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijns tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.

Versturen van persoonsgegevens

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan Onkenhout Makelaars BV verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. Na gebruik worden uw persoonsgegevens vernietigd. Uw persoonsgegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Bij het gebruik van persoonsgegevens op deze website wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. De Wbp helpt de privacy van burgers te beschermen. Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wet. Op grond van de Wbp dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden (artikel 33). Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Uw gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 van de Wbp.

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan Onkenhout Makelaars BV eigenaar is.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Onkenhout Makelaars BV, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Onkenhout Makelaars BV te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Onkenhout Makelaars BV geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Onkenhout Makelaars BV sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan; de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van Onkenhout Makelaars BV geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, software en andere objecten; (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdenden met het bezoek van de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s).

Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar websites die niet van Onkenhout Makelaars BV zijn

De Onkenhout Makelaars BV – websites kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Onkenhout Makelaars BV heeft geen zeggenschap over die sites. Onkenhout Makelaars BV is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

Onkenhout Makelaars BV zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Onkenhout Makelaars BV behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Onkenhout Makelaars BV de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Onkenhout Makelaars BV – website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

01 november 2014